గుప్పెడు నేరేళ్ళు

గుప్పెడు నేరేళ్ళు………..    సుంకర శ్రీనివాస రావురాత్రి నుండి మా శ్రీమతి ముభావంగానే ఉంది. వాతావరణం సాధారణ స్థితికి తేవటానికి విఫల ప్రయత్నం చేసి, మిన్నకున్నాను.సాదారణంగా ఆదివారం బద్దకంగా మొదలవుతుంది. కాని ఈ ఆదివారం అన్ని రోజుల్లాగానే వేగంగా మొదలయ్యింది. తొమ్మిదయ్యేసరికి అందరం (అందరం అంటే నేను మా ఆవిడా..మా 16 ఏండ్ల మా కుమారుడు.) రెడీ అయ్యాం.తను కాటన్ చిర కట్టుకుని , తలలో పులు తురుముకుని ..నుదిటి మిద పూజ చేసిన తాలుకు కుంకుమ తోContinue reading “గుప్పెడు నేరేళ్ళు”

Create your website with WordPress.com
Get started