మారే హరి రఖే కోన్ :: రఖే హరి మారే కోన్

ఒకాయన చనిపోదలుచు కున్నాడు.
సేఫ్టీగా నాలుగంచెల పద్దతి ఎన్నుకున్నాడు.
..
సముద్రం ఒడ్డున ఒక చెట్టుకి ఊరి బిగించుకుని,
విషం తాగేసి పిస్టల్ తో నుదుటిన పేల్చుకున్నాడు.
పిస్టల్ గురి తప్పి ఉరితాడు తెగింది.
కిందపడి సముద్రం లోకి పరిగెట్టాడు.
విషం మత్తు లోకి నెట్టేసింది.
..
స్పృహ తెలిసే సరికి, రంభ ఊర్వశి లు బదులుగా జాలర్లు మాటలు వినబడ్డాయి.
..
“ఈడు బతికే ఉన్నాడురోయ్.. సముద్రం ఉప్పు కడుపు ఖాళీ చేయించింది”
***
మరోకాయన అసలు చావదల్చుకోలేదు..
‘ఈత కల్లు’ కోసం వెళితే మృత్యువు ఎదురొచ్చింది.
..
బర్రున తిరిగొచ్చి మిత్రుడిని కారు అప్పడిగాడు.
“నేను అమరావతి పారిపోతున్నాను. మృత్యువు నుండి తప్పించుకుంటాను” అని.
..
కారు ఇచ్చినాయన ఈత చెట్టు వద్దకి వచ్చి పురుగు పుట్రా జమ చేసుకుంటున్న మృత్యువు తో అడిగాడు.
..
“ఏమిటిది.. మా వాడిని భయపెట్టావుట?”
“నేనేందుకు భయపెట్టాను. అసలు నేను కొంత కన్ఫూజన్ లో ఉన్నాను.
అమరావతి వద్ద కారు తిరగబడ్డప్పుడు జమ చేసుకోమని ఉత్తర్వ్యూలు ఉన్నాయి. “
మృత్యువు సమాదానం చెప్పింది.
..
అస్సామీలో ఒక సామెత
“మారే హరి రఖే కోన్ :: రఖే హరి మారే కోన్”
అర్ధం అర్ధం అయిందిగా?

(హరి చంపదలుచుకున్నప్పుడు కాపాడేవాడెవ్వడు? కాపాడదలుచుకున్నప్పుడు చంపే వాడెవ్వడు?) 

Published by Sreenivasarao Sunkara

Civil Engineer, Writer, and now a Grand father

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: