మనవి

43 భాగాలుగా వ్రాసిన 33_Grade అనే చిన్న నవల ని ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేశాను.

http://www.sukatha.com అనే వెబ్ పత్రిక లో ఇది ధారావాహికగా ప్రచురింపబడనుంది. ఇక్కడ చదవటం మిస్ అయిన వాళ్ళు సుకథ లో చూడొచ్చు. ప్రచురణ వివరాలు ఇక్కడ అందచేస్తాను. ధన్యవాదాలు.

Published by Sreenivasarao Sunkara

Civil Engineer, Writer, and now a Grand father

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: