గృహ వాస్తు.

నమ్మం గాని ఆడవాళ్ళ ధారణ శక్తి అమోఘం అండి. నిన్న ఆఫీసు నుండి ఫోన్ చేసి “టాబ్ ఎక్కడ వుందో చూడు దానితో పని పడింది.” అని చెప్పాను. కావల్సిన వస్తువు కాకుండా మిగిలినవన్నీ దొరకటం మధ్య తరగతి ఇళ్ళలో సంప్రదాయ విధానం.
సహజం గానే టాబ్ కనిపించలేదు గాని ‘ఏదో గృహ వాస్తు పుస్తకం కనిపించిందట. పుస్తకాల రేక్ లో ‘
సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చాక “ఈ పుస్తకం చదువుతున్నాను” అని చూపించింది. “హల్లో సోఫా నడవా కి అడ్డం గా మార్చావు ఎందుకు?” అని అడగబోయి మౌనంగా ఉన్నాను. టీ కప్పు ఇస్తూ ఇక్కడ కూర్చోండి. అంటూ హల్లో ఒక మూల ఉంచిన ఎత్తుపాటి స్టూల్ చూయించింది.
“ఇంటి యజమాని ఈ మూల కూర్చోవాలి” అంది. “డ్రస్ కోడ్ లేదు కదా? అనుమానంగా అడిగాను. అప్పటికే సగం బట్టలు విప్పేసి ఉన్నాను.
“ఇంకా ఆ చాప్టర్ దాకా చదవలేదు”యర్రగొండపాలెం లో తెల్లారితే మొదలెట్టాల్సిన ఇంటి మార్కింగ్ ప్లాన్స్ , బెడ్ రూమ్ లో ఉన్న సిస్టెమ్ మీద సిద్దం చేస్తూ ఉంటే.“మన మంచం కి ఇటు వైపు, నైరుతి లో ఫ్లోరింగ్ ఎత్తుగా ఉండాలి కదా? “ అంది.
కాళ్ళు తుడుచుకునే పట్టా మాత్రమే ఉంది అక్కడ.

“ఇక పడుకుంటావా? నాకు కొంచెం పని ఉంది.” ఓపిగ్గా చెప్పాను. “అటు వైపు నేలమీద ఒక సన్నటి పరుపు వేస్తే ఎత్తుగా ఉంటుంది కదా?” అయిడియా కూడా తానే ఇచ్చింది.

“ఇక వాగుడు ఆపుతావా? పడుకో నోర్మూసుకుని” దైర్యం గా అన్నాను.
పెళ్లయాక ఇలాటి సాహసాలు పట్టుమని పది కూడా ఉండవు. ఇక అటునుండి మాటల్లేవ్. ఆవిడ మూడ్ ఎలా ఉందో అని మనసులో పీకుతూనే ఉంది. వళ్ళు విరుచుకుంటున్నట్లు గా వెనక్కి చూశాను. ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని చైనీస్ సినిమా టాబ్ లో చూస్తూ ఉంది. డేట్ మారేలోగా పని పూర్తి చేసుకుని whats app లో ప్లాన్స్ పంపి, పడుకున్నాను.
నైరుతి లోనే…
***
ఉదయం లేటుగా లేచాను.వాష్ రూమ్ కి వెళ్ళి వచ్చి ఎందుకయినా మంచిదని హల్లో మూల ఉన్న ఎత్తుపాటి స్టూల్ మీద కూర్చుని ‘టీ’ కోసం ఎదురు చూస్తుంటే..

“కింద పడుకున్నారు ఏమిటి?” అంది. తెలిసే అడిగిందా? తెలియక అడిగిందా? “రాత్రి కుంఫు సినిమా చూశావా?” అడిగాను. “అవును. భలే ఫైట్ మూవీ” అంది ఆనందంగా.

మెలిక పడ్డ చేతిని జాగర్త గా ముందుకు చాపి కప్పు అందుకున్నాను. నమ్మం గాని ఆడవాళ్ళ ధారణ శక్తి అమోఘం అండి. బజార్లో పరుపులు కుట్టేవాడిని పట్టుకోవాలి.

Published by Sreenivasarao Sunkara

Civil Engineer, Writer, and now a Grand father

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: