ఇంటావిడ

మీ కిప్పుడు పన్నెండు లక్షలా యబైవేల రూపాయల ప్రశ్న. కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద…బంగారం ఏ ఫారన్ హీట్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కరుగుతుంది. 
(what is the melting point of the metal Gold?)
A) 2017 B) 1945 C) 1497 D) 3612సుబ్బారావు సందేహం లో పడ్డాడు. ఈ ఒక్క ప్రశ్న చెబితే 12.5 లక్షలు అంటే టాక్స్ పోను సుమారుగా 9 లక్షలు తీసుకుపోవచ్చు. బాకీలన్నీ తీరతాయి.
సుబ్బులు కి మెడ లోకి ఏదయినా చేయించొచ్చు. ఆ సుబ్బులు. (y)‘ఫోన్ ఏ ఫ్రెండ్’ తీసుకుంటాను.”గుడ్ కంప్యూటర్ జీ ఫోన్ ఏ ఫ్రెండ్ కలపండి.”చెప్పండి మీరు ఎవరి సహాయం తీసుకోవాలంటున్నారు.“మా శ్రీ మతి సుబ్బలక్ష్మి . తను ఎమ్మెస్సీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. షి ఈస్ ఏ జెమ్”ఫోన్ కనెక్ట్ అయింది.“ హల్లో.. హి హి హి —————. మీరంటే ——- హి హి హి ——- చాలా సినిమాలు ———– మా జేజి కూడా మీ —– etc .,“మిస్సెస్ సుబ్బారావు గారు మివారు ఇప్పుడు 12.5 లక్షలు  గెలుచుకోటానికి మీసాయం కోసం ఉన్నారు. ఆయన గొంతు వినబడుతుంది. కేవలం 45 సెకండ్స్ మాత్రమే టైమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సుబ్బారావు గారు ప్రశ్న ఆడుగుతారు .”యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ.“హలో సుబ్బూ.. వాట్ ఈస్ ది మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఇన్ ఫారన్ హీట్. ఈస్ ఇట్ 2017,1945,1497 ఆర్ 3612. వీటిలో ఏది?“——–““సుబ్బు టైమ్ ఈస్ రన్నింగ్”

“ ఈ డబ్బుల్తో అయినా నాకు రెండు పేటల దండ కొని పెడతారా లేదా? ఎనిమిదేళ్ళ నుండి కబుర్లు చెబుతూనే ఉన్నారు. అక్క చెల్లెళ్లకి దోచి పెట్టటమే కానీ ఏరోజున్నా? నా సంగతి పట్టించుకున్నారా? _______? ______?!#$” #$@^&%^@$^^&^#^%#&^ “టైమ్ అయిపోయినట్లు బజార్ మోగింది. :p 😀

Published by Sreenivasarao Sunkara

Civil Engineer, Writer, and now a Grand father

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: